REGULAMIN KONKURSU

"PRZEPIS NA TOFU"I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Konkursu jest Solida Food Sp. z o. o. z siedzibą w Mysiadle przy ul. Kuropatwy 23A, 05-500 Mysiadło, REGON: 140824250, NIP: 1231100937, KRS 0000271430, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawa XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zwana dalej "Organizatorem".

1.2. Konkurs organizowany jest na portalu Facebook na profilu pod adresem: www.facebook.com/solidafood.

1.3. Konkurs prowadzony będzie od dnia 1 marca 2018 r. (od godziny publikacji postu konkursowego) do dnia 11 marca 2018 r. (do godziny 23.59).

1.4. Celem Konkursu jest promocja produktów znajdujących się w ofercie handlowej Organizatora. Zamierzeniem Organizatora ani celem akcji nie jest utrudnianie dostępu do rynku innym podmiotom oferującym do sprzedaży wyroby lub produkty odpowiadające rodzajowo wyrobom lub produktom z oferty Organizatora (zwanym dalej: "Innymi Podmiotami"), w szczególności warunki udziału w Konkursie oraz warunki zdobywania nagród nie są w żaden sposób uzależnione od liczby wyrobów lub produktów Innych Podmiotów, które kupił Uczestnik zarówno w czasie trwania Konkursu, jak i po jego zakończeniu.

1.5. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą ogłaszane na stronie internetowej www.solidafood.com.pl

1.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego z przyczyn od niego niezależnych.

1.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje odebraniem prawa do Nagrody.

1.8. Organizator konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za treść regulaminu, przebieg konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje.

1.9. Dla potrzeb Konkursu przyjęto następujące definicje:

a. Nagroda – bon o wartości 50 zł brutto za I miejsce, 30 zł brutto za II miejsce lub 10 zł brutto za III miejsce.

b. Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu "Przepis na Tofu”.

c. Uczestnik – osoba biorąca udział w konkursie “Przepis na Tofu”.

d. Produkty – Tofu (wszystkie rodzaje) produkowane przez Organizatora.

e. Laureat – zwycięzca Konkursu, któremu przyznano Nagrodę

II. UCZESTNICY

2.1. W Konkursie może wziąć udział każda osoba fizyczna (dalej: Uczestnik), która:

a. posiada miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b. jest pełnoletnia lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na udział w Konkursie,

c. nie jest w żaden sposób osobowy, kapitałowy lub organizacyjny powiązana z Organizatorem,

d. zapoznała się z Regulaminem Konkursu i akceptuje jego postanowienia,

e. wykonała Zadanie Konkursowe.

Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w ust. 2.1 pkt a-e stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.

2.2. Uczestnik , poprzez podanie swoich danych osobowych, wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów niezbędnych do udziału w Konkursie oraz dostarczenia Nagrody Laureatowi.

III. PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU

3.1. Warunkiem udziału w konkursie jest odpowiedź pod postem konkursowym w serwisie Facebook poprzez dodanie w komentarzu tekstowym przepisu z Tofu oraz wstawienie własnoręcznie zrobionego zdjęcia gotowej potrawy.

3.2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika nieprawdziwych lub niekompletnych danych lub niedokonanie przez Uczestnika stosownej ich aktualizacji.

3.3. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika (a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych – przez jego przedstawiciela ustawowego) następujących oświadczeń i zobowiązań:

a. Zadanie Konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika,

b. Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich. W przypadku fotografii, na których oprócz produktu znajdują się osoby trzecie, Uczestnik poświadcza, że Zadanie Konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na rozpowszechnianie jego wizerunku do celów związanych z Konkursem. W przypadku, gdy Zadanie Konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych z Konkursem.

c. Korzystanie przez Solida Food Sp. z o.o. z Zadania Konkursowego zgodnie z Regulaminem Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr, tajemnicy chronionej prawem. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie Konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby reklamy marki Solida Food Sp. z o.o. w dowolnych mediach i nośnikach (w zakresie, jaki obejmuje licencja, o której mowa poniżej).

IV. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

4.1. Zadaniem Uczestników Konkursu jest:

4.1.1 Polubienie strony Solida Food w serwisie Facebook znajdującej się pod adresem: www.facebook.com/solidafood
4.1.2 Odpowiedź na pytanie konkursowe “Jak przyrządzasz Tofu?” poprzez dodanie w komentarzu pod postem konkursowym przepisu z Tofu oraz wstawienie własnoręcznie zrobionego zdjęcia gotowej potrawy na podstawie wybranego przepisu biorącego udział w konkursie.

4.2. Uczestnik przystępując do Konkursu wyraża zgodę na:

4.2.1 udzielenie Organizatorowi niewyłącznej licencji na użycie zdjęć i materiałów biorących udział w ww. konkursie (bez ingerencji w treść lub/i wygląd dzieła wykonanego przez Uczestnika) bezterminowo oraz bez ograniczeń terytorialnych. Licencja jest udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania, wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie (w Internecie), wykorzystania Zadania Konkursowego w charakterze promocyjnym lub reklamowym i zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania Konkursowego, łączenie go z innymi dobrami. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw osobistych w stosunku do Zadania Konkursowego. Organizator może wezwać Zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem przeniesienia praw do Zadania Konkursowego.

4.3 Uczestnik niniejszym oświadcza, że:

4.3.1 Jest wyłącznym twórcą zdjęcia biorącego udział w ww. konkursie
4.3.2 Dzieło nie narusza praw osób trzecich, jest wolne od obciążeń oraz innych okoliczności które mogłyby ograniczać lub czynić bezskutecznym rozporządzenie prawami Wykonawcy w pełnym zakresie przewidzianym umową;

4.4 Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do Konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika,

zgłoszenia, które w szczególności:

a. narusza prawo obowiązujące w Polsce
b. narusza prawa i uczucia osób trzecich
c. zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne
moralnie (np. zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące
do nienawiści i przemocy)
d. zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
e. nie spełnia podstawowych wymagań lub podstawowych wymagań artystycznych
f. narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.

4.5 Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszenie wyłącznie w czasie trwania Konkursu.

V. NAGRODY W KONKURSIE I ZASADY ICH PRZYZNAWANIA

5.1 Organizator dokona ogłoszenia zwycięzców Konkursu do dnia 16.03.2018, na podstawie decyzji jury, wyznaczonego przez Organizatora. Jury wybierze trzech laureatów (I, II oraz III miejsce), którzy zamieścili najładniejsze i najciekawsze w odczuciu Organizatora zgłoszenie konkursowe.

5.2 Lista zwycięzców będzie opublikowana na stronie Organizatora w serwisie Facebook. Organizator zastrzega sobie prawo do nie argumentowania wyboru zdjęć.

5.3 W Konkursie do zdobycia są 3 (trzy) Nagrody. Uczestnik może otrzymać tylko 1 (jedną) Nagrodę.

a. Laureat I miejsca otrzyma bon o wartości 50 zł brutto do wydania w e-sklepie Organizatora pod adresem: https://sklep.solidafood.com.pl.

b. Laureat II miejsca otrzyma bon o wartości 30 zł brutto do wydania w e-sklepie Organizatora pod adresem: https://sklep.solidafood.com.pl.

c. Laureat III miejsca otrzyma bon o wartości 10 zł brutto do wydania w e-sklepie Organizatora pod adresem: https://sklep.solidafood.com.pl.

Każdy uczestnik otrzyma nagrodę za uczestnictwo: 15% zniżki do wydania w e-sklepie Organizatora pod adresem: https://sklep.solidafood.com.pl.

Nagrody nie łączą się.

5.4 Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zamiany Nagrody w Konkursie na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

5.5 Nagroda nie podlega wymianie, chyba że Organizator postanowi inaczej.

5.6 Nagroda zostanie wysłana do Uczestnika poprzez adres mailowy podany przez Uczestnika w wiadomości prywatnej w serwisie Facebook niezwłocznie po zawiadomieniu przez Organizatora o wygranej w Konkursie.

5.7 Uczestnik nie może przenieść prawa do Nagrody na osobę trzecią. W razie przejścia prawa do Nagrody na następców prawnych Uczestnika warunkiem wydania Nagrody następcy prawnemu jest przekazanie Organizatorowi co najmniej kopii dokumentu potwierdzającego takie przejście.

5.8 Jeżeli wydanie Nagrody będzie niemożliwe z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.

5.9 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność ani utrudnienia odbioru Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

5.10 Nagroda:

a. która nie zostanie odebrana przez Uczestnika,

b. której odbioru Uczestnik odmówił,

c. której potwierdzenia odbioru Uczestnik odmówił,

przepada.

5.11 W przypadku zaistnienia wątpliwości czy Uczestnik Konkursu spełnił wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie, Organizator ma prawo wstrzymać się z wydaniem Nagrody, do czasu wykazania przez Uczestnika Konkursu, w terminie 3 dni, od otrzymania wezwania, że spełnił on wszystkie wymogi zawarte w niniejszym Regulaminie. Po bezskutecznym upływie tego terminu Uczestnik zostaje wykluczony z udziału w Konkursie

VI. REKLAMACJE

6.1 Konkurs nie jest sponsorowany, administrowany ani organizowany przez portal Facebook. Serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portalu Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko portalowi Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

6.2 Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie elektronicznej na adres mailowy biuro@solidafood.com.pl najpóźniej w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany jedynie drogą elektroniczną), w terminie 7 (siedmiu) dni. Jak również jakiekolwiek inne zastrzeżenia, pytania, komentarze lub skargi dotyczące konkursu mogą być kierowane drogą elektroniczną na adres mailowy Organizatora: biuro@solidafood.com.pl.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem

będą rozstrzygane przez sąd właściwy według właściwości ogólnej.

7.2. Zasady Konkursu określa wyłącznie Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące

przepisy prawa. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter informacyjny.

7.3. Regulamin Konkursu dostępny jest w czasie trwania Konkursu na stronie Organizatora w serwisie Facebook oraz w siedzibie Organizatora.

7.4. Dane osób fizycznych będących Uczestnikami Konkursu lub upoważnionych do

reprezentowania Uczestników w Konkursie będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych (tekst jednolity w Dz. U.z 2002 roku Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych przetwarzanych na potrzeby Konkursu jest Solida Food Sp. z o.o. z siedzibą w Mysiadle, przy ul. Kuropatwy 23A, 05-500 Mysiadło. Dane tych osób fizycznych będą przetwarzane wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, w tym postępowania reklamacyjnego i wydania nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.